ΕΓΓΡΑΦΗ
(Ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το λιγότερο 8 χαρακτήρες και να αποτελείται από τουλάχιστο ένα αριθμό, ένα σύμβολο και δύο γράμματα από τα οποία το ένα να είναι κεφαλαίο. Παράδειγμα: 55555aaAA!)
Αποδοχή αποστολής διαφημιστικών που αφορούν την Υπηρεσία όπως ενημερωτικά φυλλάδια και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
Αποδοχή κοινοποίησης στοιχείων του προφίλ μου (π.χ. όνομα, ηλ. διεύθυνση, αρ. κινητού τηλεφώνου) σε συνδεδεμένες με την JCC εταιρείες όπως Τράπεζες και Οργανισμούς για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών.