ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ


Ο Δήμος μας παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

Athenon Avenue, P.O. Box 40045, 6300 Larnaca
TEL : +357 24 653333 FAX : +357 24 653384
Email : municipality@larnaka.com

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΩΔΙΚΩΝ

Πιο κάτω σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την πληρωμή εξωδίκου προστίμου στο Δήμο Λάρνακας:
  • Τα εξώδικα μπορούν να πληρωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση τους.
  • Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία επιβολής του, αυτό αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του ποσού του εξώδικου προστίμου. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί να πληρωθεί μέσα σε άλλες δεκαπέντε ημέρες. (δηλαδή σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της ειδοποίησης)
  • Πληρωμή μέρους του εξωδίκου προστίμου δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε πιο κάτω τον αριθμό του εξωδίκου σας και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος συνεχόμενα, 'οπως αναγράφονται στην ειδοποίηση που σας επιδόθηκε (π.χ. 999999ΧΧΧ000)
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

-
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συμπληρώστε τον Αρ. Τιμολογίου όπως είναι αναγραμμένος στο πάνω μέρος του τιμολογίου που σας έχει σταλεί (επτά (7) συνεχόμενα ψηφία)
Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε για την πληρωμή του λογαριασμού